Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
export
['ekspɔ:t]
|
danh từ
hàng xuất khẩu; ( số nhiều) khối lượng hàng xuất khẩu
sự xuất khẩu
( định ngữ) xuất khẩu
thuế xuất khẩu
động từ
xuất khẩu