Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
experiment
[iks'periment]
|
danh từ
cuộc thí nghiệm; cuộc thử nghiệm
thực hiện, tiến hành một cuộc thí nghiệm
học hỏi qua thử nghiệm
vở kịch được đưa lên sân khấu như một thử nghiệm
động từ
( to experiment on / upon somebody / something ) ( to experiment with something ) làm thí nghiệm
thực nghiệm trên súc vật
thực nghiệm bằng phương pháp mới