Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
everybody
['evribɔdi]
|
Cách viết khác : everyone ['evriwʌn]
đại từ
mọi người, tất cả mọi người, ai ai; mỗi người
mọi người khác; tất cả những người khác
mọi người đều biết, ai ai cũng biết
không thể nào nhớ tên tất cả mọi người
mỗi người có cách nhìn riêng đối với những gì đã xảy ra