Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
emergency
[i'mə:dʒensi]
|
danh từ
sự khẩn cấp; tình trạng khẩn cấp
Anh chỉ nên sử dụng cửa này trong trường hợp khẩn cấp
Chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp
như casualty 3