Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
documentary
[,dɔkju'mentəri]
|
tính từ
gồm có các tài liệu
bằng chứng, chứng cứ, nguồn tài liệu
đưa ra một báo cáo căn cứ trên sự việc về một đề tài hoặc hoạt động nào đó (nhất là ghi âm, ghi hình những người có liên quan.....)
tường thuật cuộc chiến tranh Việt Nam qua tài liệu
phim tài liệu
danh từ
phim tài liệu
phim tài liệu về nạn lạm dụng ma túy