Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
discuss
[dis'kʌs]
|
ngoại động từ
( to discuss something with somebody ) thảo luận; bàn cãi; tranh luận
Tôi đến đó khi anh ta đang tranh luận (với bạn đồng nghiệp) về trận đấu
Chúng tôi bàn nhau khi nào thì đi
Họ bàn nhau bán ngôi nhà
chúng tôi đến đây bàn việc anh ta gia nhập câu lạc bộ