Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
colleague
[kɔ'li:g]
|
danh từ
bạn đồng nghiệp, bạn đồng sự