Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
detect
[di'tekt]
|
ngoại động từ
dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát hiện ra
phát hiện thấy người nào đang làm gì
phát hiện ra triệu chứng bệnh
nhận thấy, nhận ra
(rađiô) tách sóng