Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
describe
[dis'kraib]
|
ngoại động từ
diễn tả, mô tả, miêu tả
vạch, vẽ
vạch một vòng tròn bằng com-pa
cho là, coi là; định rõ tính chất
nó tự xưng là bác sĩ