Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
catalogue
['kætəlɔg]
|
Cách viết khác : catalog ['kætəlɔg]
danh từ
(sách hoặc sách nhỏ, bên trong có) một danh sách đầy đủ các vấn đề xếp theo một trật tự riêng biệt và mỗi mục đều có mô tả; bảng mục lục; danh mục liệt kê
một danh mục liệt kê của thư viện
một danh mục triển lãm
hàng loạt
hàng loạt tai hoạ
ngoại động từ
ghi vào mục lục