Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
await
[ə'weit]
|
ngoại động từ
chờ đợi ( ai/cái gì)
chờ đợi chỉ thị/kết quả
đợi lời phúc đáp
một sự tiếp đón nồng nhiệt đang chờ đợi tất cả khách hàng của chúng ta
một sự ngạc nhiên đang chờ đợi chúng tôi khi chúng tôi đến