Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
customer
['kʌstəmə]
|
danh từ
khách hàng
(thông tục) gã, anh chàng
một gã kỳ quặc