Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
agonize
['ægənaiz]
|
Cách viết khác : agonise ['ægənaiz]
nội động từ
( to agonize about / over something ) chịu đau đớn, chịu khổ sở; quằn quại đau đớn
chúng tôi bâng khuâng suy nghĩ hàng giờ về chuyện nên mua thứ giấy dán tường nào