Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
academic
[,ækə'demik]
|
tính từ
thuộc (sự giảng dạy hoặc học tập ở) nhà trường, trường cao đẳng học viện; (thuộc) trường đại học
có tính chất học thuật
một cuộc tranh luận có tính chất học thuật
các môn học
lý thuyết suông, trừu tượng, không thực tế
một vấn đề thuộc lĩnh vực lý thuyết
vấn đề này là thuần túy lý thuyết
(văn nghệ) kinh viện
hội hoạ kinh viện
(thuộc) trường phái triết học Pla-ton
danh từ
hội viên học viện
viện sĩ