Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
-th
|
hình thái ở một số danh từ gốc động từ; tính từ chỉ : hoạt động kết quả hoạt động :
sự phát triển;
sự trồng trọt;
tình trạng hoặc phẩm chất :
sức khoẻ;
tuổi trẻ;
(hay eth ) hình thái ở số từ thứ tự; kể từ thứ tự :
thứ tư
thứ năm
thứ hai mươi
thứ một nghìn
thứ ba trăm bốn lăm