Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
's
[s, z]
|
(viết tắt) của is , has , us , does
(thông tục) (như) is
trời mưa
cái gì đấy?
cô ta đã đi khỏi
(thông tục) (như) has
anh ấy đã làm việc đó rồi
(thông tục) (như) us
nào chúng ta đi thôi
(thông tục) (như) does
ý kiến của anh ấy về việc đó như thế nào?