Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
recommend
[,rekə'mend]
|
ngoại động từ
( to recommend somebody / something to somebody ) ( to recommend somebody / something for something / as something ) giới thiệu; tiến cử (người, vật...)
Anh có thể giới thiệu cho tôi một quyển từ điển Anh ngữ tốt không?
Giới thiệu một chiếc xe hơi, nhà hàng, người thợ máy
Anh bảo phải làm gì để tẩy sạch các vết mực?
Tôi có thể tiến cử cô ta là một lập trình viên đáng tin cậy
( to recommend somebody / something to somebody ) làm cho người ta mến; làm cho có cảm tưởng tốt
Tính thật thà của nó làm cho bạn đồng nghiệp của nó mến nó (bạn đồng nghiệp của nó mến nó là do nó thật thà)
Một kế hoạch không có tí nào sức hấp dẫn
khuyên bảo; dặn; đề nghị
Tôi khuyên anh nên làm những điều anh ấy nói
Tôi đề nghị phải hết sức cẩn thận
Tôi khuyên ông nên từ chức
Tôi không phải hạng người có thể khuyên bảo nên thực hiện công việc như thế nào
Tôi đề nghị (anh) nên gặp ông ấy trước
Lẽ ra tôi không nên khuyên anh đến đó một mình
gửi gắm; phó thác
Gửi gắm vật gì cho ai trông nom hộ