Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
weekly
['wi:kli]
|
tính từ & phó từ
(xảy ra, có thể trả, xuất bản..) mỗi tuần một lần; hàng tuần
tiền lương hàng tuần
báo hàng tuần
lương được trả hàng tuần
máy phải được kiểm tra mỗi tuần một lần
danh từ
tuần báo; báo hàng tuần