Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
vitally
['vaitəli]
|
phó từ
cực độ, cực kỳ, vô cùng
cực kỳ quan trọng
vô cùng cần thiết
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
vitally
|
vitally
vitally (adv)
extremely, indispensably, enormously, absolutely, really, very, crucially, critically, fundamentally, essentially