Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
với
[với]
|
to reach
Can you reach the ceiling?
To reach for something; To reach to get something
His feet don't reach the pedals
with
May I go with you?
She stayed with him all night
She lives with her mother
to; with; towards
Frank/severe with somebody
Cruel to/towards somebody
Kind/faithful to one's friends
Considerate/thoughtful towards one's colleagues
for; to
Lifting weights is child's play for her
To my father, it's just a minor problem
Từ điển Việt - Việt
với
|
động từ
Vươn tay lấy vật quá tầm tay của mình.
Với tay lấy cây viết; với mãi không tới chùm vải trên cao.
Đạt tới cái khó.
Đưa chỉ tiêu quá cao, chưa ai với tới.
Hoạt động nhằm tới khoảng cách hơi quá tầm.
Đứng ngoài cổng gọi với vào nhà.
danh từ
Chiều cao bằng một người lớn đứng thẳng.
Cây cam cao một với.
kết từ
Quan hệ liên kết chặt chẽ với nhau, có chức năng giống nhau.
Tôi với nó có họ hàng; tôi đi cùng với anh ấy.
Sự đồng thời.
Tôi về cùng với anh.
Sự vật sắp nêu là đối tượng được nói đến.
Trình đơn đề nghị với cấp trên.
Người hay sự vật sắp nêu có quan hệ trực tiếp với điều sắp nói.
Với cách làm này thì kế hoạch xong sớm hơn dự định.
Nguyên nhân của trạng thái không hay sắp nêu.
Con còn nhỏ nên mệt với nó lắm.
Phương tiện vật chất hay trừu tượng.
Với thời gian, mọi việc ngày một phát triển hơn.
Quan hệ tách rời, chống đối.
Cãi nhau với bạn; bất đồng ý kiến với đồng nghiệp.
trạng từ
Yêu cầu tha thiết một việc gì đó cho mình.
Mẹ cho con đi chợ với; Anh cố giúp tôi lần này với.
Chê bai, trách móc hoặc không hài lòng.
Chê đẹp với xấu gì nữa, cần thì cứ mua.