Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
suốt đêm
[suốt đêm]
|
all evening; all night
It rained all night
To keep an all-night vigil by one's mother's bedside
They spent the evening playing cards
Why did the lights stay on all night?