Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
stateside
['steitsaid]
|
tính từ & phó từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (thuộc) Mỹ, ở Mỹ, hướng về Mỹ
đã ba năm hắn không ở Mỹ