Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
qualitative
['kwɔlitətiv]
|
tính từ
(thuộc) phẩm chất
sự khác nhau về chất
định tính, chất lượng
(hoá học) phân tích định tính
Chuyên ngành Anh - Việt
qualitative
['kwɔlitətiv]
|
Hoá học
định tính; (thuộc) chất, (thuộc) phẩm chất
Kinh tế
định tính
Kỹ thuật
(thuộc) định tính; chất, chất lượng
Sinh học
(thuộc) chất lượng, phẩm chất
Toán học
định tính
Vật lý
định tính
Xây dựng, Kiến trúc
(thuộc) chất lượng, định tính