Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
produced
[prə'dju:st]
|
tính từ
dài quá đáng
lá dài quá đáng