Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
policeman
[pə'li:smən]
|
Cách viết khác : police-officer [pə'li:s'ɔfisə]
danh từ, số nhiều policemen
cảnh sát, công an