Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
perfect
[pə'fekt]
|
tính từ
hoàn toàn, đầy đủ
người hoàn toàn xa lạ
sự giống hoàn toàn, sự giống hệt
chuyện hoàn toàn vô lý
một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo
lý tưởng nhất, tốt nhất; hoàn hảo
một bữa ăn cực ngon
hoàn chỉnh; đúng, chính xác
một vòng tròn hoàn chỉnh
một bản sao đúng
(ngôn ngữ học) hoàn thành
thời hoàn thành
tội ác hoàn thành (không bao giờ tìm thấy tội phạm)
thành thạo
thành thạo trong công việc
như practice
danh từ
( the perfect ) thời hoàn thành
thời hiện tại hoàn thành
thời quá khứ hoàn thành
ngoại động từ
làm cho hoàn thiện, làm cho thành thạo
Chuyên ngành Anh - Việt
perfect
['pə:fikt]
|
Kỹ thuật
hoàn toàn, hoàn hảo
Tin học
hoàn hảo
Toán học
hoàn hảo, lý tưởng
Vật lý
hoàn hảo, lý tưởng
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
perfect
|
perfect
perfect (adj)
 • faultless, flawless, textbook, picture-perfect, seamless, unspoiled, unadulterated, impeccable, unflawed
  antonym: flawed
 • complete, absolute, unqualified, whole, finished, total, entire, intact
  antonym: incomplete
 • ideal, just right, just the thing, great (informal), wonderful, just what the doctor ordered
  antonym: wrong
 • precise, exact, accurate, on target, just right, spot-on (UK, informal)
 • perfect (v)
 • achieve, finish, complete, finalize, reach the summit of, top off
  antonym: work on
 • improve, refine, hone, tighten up, work on, sharpen, round off, put the finishing touches to
  antonym: spoil