Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ourselves
[,auə'selvz]
|
đại từ phản thân
bản thân chúng ta, bản thân chúng tôi, bản thân chúng mình; tự chúng mình
bản thân chúng tôi sẽ chăm lo việc đó
chính chúng tôi cố gắng để cho mình nắm được về các xu thế hiện nay
Chúng ta hãy tự ký là " Những sinh viên rất quý mến của ngài"
chúng tôi, chúng mình (khi nói trước công chúng, khi viết một bài báo không ký tên)
cái đó sẽ có lợi cho mọi người và cho chúng mình
chúng tôi thường nghĩ rằng tự chúng tôi sẽ đi đến đó
một mình
không ai giúp đỡ