Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ngữ pháp
[ngữ pháp]
|
grammar
French grammar is very complicated
Have you finished grammar exercises?
Grammar checker
grammatical
To write a grammatical sentence
Grammatical structure of a language
Chuyên ngành Việt - Anh
ngữ pháp
[ngữ pháp]
|
Tin học
grammar
Từ điển Việt - Việt
ngữ pháp
|
danh từ
những chức năng và nguyên tắc cấu tạo từ, cấu tạo câu trong ngôn ngữ
ngữ pháp tiếng Việt
những quy tắc cần theo để nói và viết cho đúng
ôn lại ngữ pháp