Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
mà thôi
[mà thôi]
|
just; only; merely
I only say the truth
'What is there to drink?' - 'Just water'
Just/only for you
Just this once
The truth and nothing but the truth
Từ điển Việt - Việt
mà thôi
|
trạng từ
đến thế thôi; chỉ có thế
kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi (Truyện Kiều)