Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
lúc nào cũng
[lúc nào cũng]
|
He's always ready with a joke/an answer
Is it a steady pain or is it on and off?; Is the pain steady or does it come and go?