Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
generally
['dʒenərəli]
|
phó từ
bởi hầu hết mọi người; nói chung; thường thường
ông ta được lòng mọi người
kế hoạch được hầu hết mọi người hoan nghênh
tổng quát (không đề cập chi tiết)
nói chung, đó đúng là một sự dàn xếp công bằng
thông thường, theo như lệ thường
tôi thường ngủ muộn
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
generally
|
generally
generally (adv)
usually, normally, in general, by and large, commonly, in the main, mostly, largely, as a rule, all in all
antonym: rarely