Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
farthing
['fɑ:ðiη]
|
danh từ
đồng fađinh (bằng một phần tư penni )
đồng xu cuối cùng
chẳng sao cả; mặc kệ
chẳng đáng một xu
tôi đếch cần