Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cuối
[cuối]
|
bottom
Write this at the bottom of page one!
To sign at the bottom of the job application
To be at the bottom/the top of the list
back
She found herself a seat at the back of the class
To sit at the back of the plane/at the back of the bus
end
At the end of spring/of the year
To be at the end of the list/at the bottom of the list
It's at the (far) end of the corridor
late
( Vào ) cuối tháng 10 năm 2000
At the end of October 2000; in late October 2000
Late last week
To be terminally ill
The terminal phase of cancer
Từ điển Việt - Việt
cuối
|
danh từ hoặc tính từ
phần sau cùng; lúc sắp kết thúc
đứng cuối hàng; cuối tháng lĩnh lương