Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
completely
[kəm'pli:tli]
|
phó từ
hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn
miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975
Chuyên ngành Anh - Việt
completely
[kəm'pli:tli]
|
Kỹ thuật
một cách đầy đủ, hoàn toàn
Toán học
một cách đầy đủ, hoàn toàn
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
completely
|
completely
completely (adv)
totally, wholly, entirely, fully, finally, utterly, absolutely, downright, from top to bottom, from tip to toe
antonym: partially