Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Vietnam
[,vjet'næm; ,vjet'nɑ:m]
|
danh từ
(địa lý) Việt Nam