Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
carefully
['keəfuli]
|
phó từ
cẩn thận, chu đáo
nhớ lái xe cẩn thận!
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
carefully
|
carefully
carefully (adv)
 • thoroughly, meticulously, painstakingly, precisely, conscientiously, fastidiously, assiduously
  antonym: carelessly
 • cautiously, warily, vigilantly, watchfully, suspiciously, charily, circumspectly
  antonym: carelessly
 • gently, protectively, with care, delicately, tenderly, sensitively, sympathetically
  antonym: roughly
 • prudently, sensibly, judiciously, cautiously, wisely, with judgment
  antonym: imprudently (formal)