Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wayfaring
['wei,reəriη]
|
tính từ
đi du lịch (nhất là đi bộ)
một người đang đi du lịch
xem wayfare