Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
volatile
['vɔlətail]
|
tính từ
dễ bay hơi, biến đổi nhanh thành hơi (về một chất lỏng)
chất dễ bay hơi
không kiên định, hay thay đổi; nhẹ dạ (người)
một cá tính rất hay thay đổi
không ổn định, có thể thay đổi đột ngột (về các điều kiện buôn bán..)
các thị trường chứng khoán không ổn định