Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
typist
['taipist]
|
danh từ
người đánh máy, nhân viên đánh máy
người đánh máy tốc ký
cần nhân viên đánh máy nhanh và chính xác