Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tried
[traid]
|
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của try
tính từ
đã được chứng minh là có hiệu quả đáng tin cậy; đã được thử nghiệm
cách điều trị đã được thử nghiệm là có hiệu quả
người bạn chân thành và đáng tin cậy
Từ liên quan
find make try