Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thorough
['θʌrə]
|
tính từ
hoàn toàn; kỹ lưỡng; thấu đáo; triệt để
huấn luyện thấu đáo về mọi mặt của công việc
dọn dẹp căn phòng sạch như li như lai
cẩn thận; tỉ mỉ; chu đáo
nó là một người làm việc chậm chạp nhưng rất cẩn thận
hoàn toàn; trọn vẹn
người đàn bà đó là một kẻ chuyên môn quấy rầy