Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
telling-off
['teliη'ɔv]
|
danh từ
sự rầy la, sự mắng nhiếc
rầy la ai về cái gì