Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
structure
['strʌkt∫ə]
|
danh từ
kết cấu, cấu trúc
kết cấu một bài thơ
một cấu trúc lỏng lẻo
công trình kiến trúc, công trình xây dựng
một công trình kiến trúc bằng cẩm thạch tuyệt đẹp