Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
stole
[stoul]
|
thời quá khứ của steal
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) ( La mã) khăn choàng (mục sư)
khăng choàng vai (đàn bà)
(thực vật học) thân bò lan (như) stolon