Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
stile
[stai]
|
danh từ
bậc trèo, bục trèo (để trèo qua rào, tường...)
(kiến trúc) ván má (ván dọc của khung cửa)