Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
socialist
['sou∫əlist]
|
tính từ
đặc trưng bởi chủ nghĩa xã hội; ủng hộ chủ nghĩa xã hội, có liên quan đến chủ nghĩa xã hội
sự xây dựng xã hội chủ nghĩa
những tư tưởng xã hội chủ nghĩa
đảng Xã hội
danh từ
(viết tắt) Soc người theo chủ nghĩa xã hội, người ủng hộ chủ nghĩa xã hội
đảng viên đảng Xã hội, thành viên phong trào xã hội chủ nghĩa