Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
international
[,intə'næ∫ənl]
|
tính từ
quốc tế
cảnh sát quốc tế
sự hợp tác quốc tế
(thuộc) tổ chức quốc tế cộng sản
danh từ
vận động viên trình độ quốc tế
cuộc thi đấu quốc tế
( International ) Quốc tế cộng sản
Quốc tế cộng sản I
Quốc tế cộng sản II
Quốc tế cộng sản III