Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
seeming
['si:miη]
|
tính từ
có vẻ, làm ra vẻ; bề ngoài
một người làm ra vẻ bạn
ra vẻ thành thật