Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sincerity
[sin'serəti]
|
danh từ
sự thật thà, sự ngay thật; tính chân thật, tính thành thật, tính ngay thật
với tất cả sự thành thật, rất thật tình