Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
salary
['sæləri]
|
danh từ
món tiền trả đều đặn (thường) là hàng tháng cho người làm công; tiền lương
lĩnh lương
anh được trả lương chưa?
thoả thuận về lương, thang lương